വിഷു ഐതീഹ്യം…………

വിഷുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ നരകാസുരനെ വധിച്ച ദിനമെന്ന ആഘോഷം. മറ്റൊന്ന് സൂര്യന്‍ നേരെ ഉദിച്ചു

ുടങ്ങിയതിന്റെ ആഘോഷം.

 

അഹങ്കാരിയും അത്യന്തം ശക്തനുമായ നരകാസുരന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കവയ്യാതെ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, സത്യഭാമയുമൊത്ത് ഗരുഡാരൂഢനായി പ്രാഗ് ജോതിഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശ

ിച്ചു. നരാകാസുരന്റെ നഗരമാണ് പ്രാഗ് ജോതിഷം. അവിടെച്ചെന്ന് നഗരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തില്‍ കൂടി ചുറ്റിപ്പറന്ന് നഗരസംവിധാനങ്ങളെല്‌ളാം നേരില്‍ക്കണ്ട് മനസ്‌സിലാക്കി.

 

അതിനുശേഷം യുദ്ധമാരംഭിച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണനും സത്യഭാമയും ഗരുഡനും അസുരന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. മുരന്‍, താമ്രന്‍, അന്തരീക്ഷന്‍, ശ്രവണന്‍, വസു വിഭാസു, നഭസ്വാന്‍, അരുണന്‍ ആദിയായ അസുരശ്രേഷ്ഠന്മാരെയെല്‌ളാം അവര്‍ നിഗ്രഹിച്ചു. ഒടുവില്‍ നരകാസുരന്‍ തന്നെ പടക്കളത്തിലേക്ക് പുറപെ്പട്ടു. തുടര്‍ന്നു നടന്ന അത്യുഗ്രമായ യുദ്ധത്തില്‍ നരകാസുരന്‍ വധിക്കപെ്പട്ടു. വധം നടക്കുന്നത് വസന്ത കാലാരംഭത്തോടെയാണ്. ദിനമാണ് വിഷുവെന്ന് അറിയപെ്പടുന്നത്. ഇതല്ല മറിച്ച് ദീപാവലി ദിനത്തിലാണ് നരകാസുരനെ വധിച്ചതെന്നുമുള്ള ഐതീഹ്യമുണ്ട്

Life Of An Eagle-An inspirational view

This is an inspiring story that has circulated widely on the internet for years. It is a story of transformation and determination to live. The wide appeal of this story speaks to the eagle’s extraordinary power to captivate and inspire human beings. While this story is inspiring, and may offer us a way to reflect on our own life journey, the story is just that, a story. It is not accurate biologically.

I have underlined what the storyteller usually says and then I have written below that a rebuttal to that statement.

The eagle has the longest life-span among birds

Eagles typically live between 20-30 years in the wild. As apex predators, they are relatively long-lived compared to many other birds. The oldest wild eagle on record is about 32 years of age.

It can live up to 70 years. But to reach this age, the eagle must make a hard decision. In its 40’s its long and flexible talons can no longer grab prey which serves as food.

Talons are hard, sharp and curved throughout the eagle’s life. Talons and the beak are made out of keratin, the same material as our fingernails. Think about how long it takes for your nails to grow.

Its long and sharp beak becomes bent

An eagle’s beak is hooked to rip and tear it’s food. It has this distinctive hooked beak throughout its life, like all birds of prey. Beak and talons are critical to eagles’ ability to catch and consume food. No eagle can survive without a beak or talons for any amount of time.

Its old-aged and heavy wings, due to their thick feathers, become stuck to its’ chest and make it difficult to fly

Feathers are replaced throughout an eagle’s life. The process is called molting. An eagle does not lose all of its feathers at one time. It is a gradual process, continually renewing the feathers.

Then the eagle is left with only two options: DIE or go through a painful process of change which lasts 150 days

The process requires that the eagle fly to a mountain top and sit on it’s nest.

An eagle’ nest is used only for the rearing of the young. Eagles do not use their nest except for the few months of the year when they are actively raising their young.

There the eagle knocks its’ beak against a rock until it plucks it out

Beak and talons are critical to eagles’ ability to catch and consume food. NO eagle can survive without a beak or talons

When its new talons grow back, the eagle starts plucking its’ old-aged feathers

An eagle cannot survive without food for anything close to 150 days. A few days without food might be possible, but no longer.

And after five months, the eagle takes its’ famous flight of rebirth and lives for 30 MORE YEARS

Reading the story definitely makes you feel good, but remember it is biologically impossible  for this story to be true.